Algemene voorwaarden

Titel 1: Algemeen

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen RVO Society VZW, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, ondernemingsnummer 0472.880.542 (hierna ‘RVOS’) en de klant.

1.2. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien  RVOS deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een inschrijving, een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van enige andere overeenkomst met RVOS.

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

2.2. RVOS behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. RVOS kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Betaling

3.1. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van RVOS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2. De facturen  zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een moratoire intrest verschuldigd zijn van 10%, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR per factuur.

3.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle andere facturen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, ook al werd de vervaldatum nog niet bereikt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. RVOS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van  RVOS.

RVOS kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die direct of indirect verband houden met het gebruik van de materiaalkoffer(s) of de materialen die erin werden opgenomen.

4.2. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie met de klant.

4.3. De klant vrijwaart RVOS voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Artikel 5: Overmacht

RVOS is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, ziekte van een lesgever, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat RVOS niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen.

Artikel 6: Klachten

6.1. Eventuele klachten betreffende het verloop van een activiteit of zichtbare gebreken aan materialen dienen tijdens de activiteit, respectievelijk bij levering van de materialen, onmiddellijk aan RVOS te worden gemeld.

6.2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken aan materialen dienen RVOS te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de  acht (8) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek.

6.3.  Alle protesten tegen facturen dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van RVOS d.m.v. aangetekende zending en dit binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van RVOS zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 8: Bescherming van persoonsgegevens

Het verwerken van de persoonsgegevens waarover RVOS beschikt gebeurt conform alle geldende wettelijke bepalingen ter zake en wordt verder uitgebreid beschreven in de Privacy Policy, die door de klant geraadpleegd kan worden op de website. 

Artikel 9: Recht op afbeelding

Tijdens de activiteiten worden er foto’s genomen, dewelke door RVOS op haar website en/of Facebookpagina kunnen geplaatst worden.

Indien de klant duidelijk herkenbaar op één van de hoger vermelde foto’s te zien is, kan hij RVOS verzoeken de foto te verwijderen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en rechtsmacht

7.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen RVOS en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

7.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

Titel 2: Bepalingen specifiek betreffende de   opleidingen

Artikel 1: Inschrijving

De klant kan inschrijven op de activiteiten van RVOS tot vijf (5) werkdagen voor de aanvang  van de opleiding

De overeenkomst tussen RVOS en de klant komt tot stand op het ogenblik dat de inschrijving door RVOS bevestigd wordt, hetgeen, behoudens in uitzonderlijke gevallen of indien de opleiding reeds volzet is, zal gebeuren binnen een termijn van veertien (14) dagen na inschrijving.

Artikel 2: Facturatie

2.1. Indien de aangestelden van RVOS zich dienen te verplaatsen voor opleidingen  op aanvraag, dan zal RVOS gerechtigd zijn hiervoor kosten in rekening te brengen ten bedrage van 0,35 EUR per kilometer.

2.2. RVOS zal haar facturen toesturen aan het facturatieadres dat bij de inschrijving door de klant werd opgegeven.

2.3. Indien de klant werkt met bestelbonnen en wenst dat het nummer daarvan op de factuur wordt vermeld, dient zij hiertoe tijdig het betreffende bestelbonnummer door te geven.

Artikel 3: Annulatie

3.1. RVOS behoudt zich het recht voor om een opleiding  te annuleren indien er slechts vijf (5)  inschrijvingen of minder zijn of in geval van overmacht zoals vermeld in Titel 1, artikel 5.

De ingeschreven deelnemers worden steeds zo spoedig mogelijk verwittigd van de annulatie.

3.2. De klant kan zijn deelname annuleren tot vijf (5) werkdagen voor de betreffende opleiding  plaatsvindt. Inzake deelname aan zomerkampen en andere STEM-activiteiten, dient de annulatie echter één (1) maand voor de aanvang van de opleiding  te gebeuren, behoudens overmacht van de klant.

Indien de annulatie laattijdig gebeurt, is RVOS gerechtigd om de opleiding  integraal aan te rekenen.

3.3. Tot vierentwintig (24) uur voor de start van de betreffende opleiding  heeft de klant de mogelijkheid om zich te laten vervangen door een collega. Hiertoe dient de naam en het e-mailadres van de betreffende collega aan RVOS te worden overgemaakt.

3.4. Elke annulatie en/of vervanging dient door de  klant aan RVOS te worden gemeld per e-mail aan info@rvo-society.be.

Titel 3: Bepalingen specifiek betreffende de vrijetijdsactiviteiten

Artikel 1: Inschrijving

De klant kan inschrijven op de vrijetijdsactiviteiten van RVOS tot één (1) week  voor de aanvang  van de activiteit.

De overeenkomst tussen RVOS en de klant komt tot stand op het ogenblik dat de inschrijving door RVOS bevestigd wordt, hetgeen enkel kan gebeuren indien de volledige deelnameprijs werd voldaan.

Artikel 2: Facturatie

De klant zal zijn facturen voor de deelname aan de vrijetijdsactiviteiten terugvinden in zijn eigen account op inschrijven.rvo-society.be.

De facturen zullen op de account van de klant beschikbaar zijn binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de betaling door RVOS.

Artikel 3: Annulatie

3.1. Annulatie van de deelname aan een vrijetijdsactiviteit dient schriftelijk, met name per e-mail of brief, aan RVOS ter kennis te worden gebracht.

3.2. Bij annulatie tot ten laatste dertig (30) dagen voor de start van de vrijetijdsactiviteit, dient de klant enkel dossierkosten (€10) te betalen en zal RVOS de volledige deelnameprijs min de dossierkosten terug over maken.

Bij annulatie vanaf dertig (30) dagen of minder voor de start van de activiteit zal RVOS gerechtigd zijn 50% van de deelnameprijs als annuleringskosten aan te rekenen. Het saldo zal door RVOS terug aan de klant worden overgemaakt.

3.3. De klant kan zijn deelname op elk ogenblik kosteloos annuleren in geval van hospitalisatie van de ingeschreven deelnemer aan de vrijetijdsactiviteit of in geval van een sterfgeval van een persoon tot de tweede verwant aan de ingeschreven deelnemer. In dergelijk geval zal RVOS de volledige deelnameprijs terug overmaken aan de klant op voorwaarde dat er een bewijs van hospitalisatie, dan wel een overlijdensbericht waaruit de verwantschap duidelijk blijkt, wordt voorgelegd.

Artikel 4: Aanwezigheid bij en verloop van de vrijetijdactiviteit

4.1. Deelnemers worden geacht de vrijetijdsactiviteiten integraal, van start tot einde, mee te maken. Indien een deelnemer de activiteit vroegtijdig zou (dienen te) verlaten, kan dit enkel na het afleveren van een schriftelijke toelating daartoe door de ouders of voogd en na voorafgaand overleg met RVOS.

4.2. Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige terugbetaling door RVOS, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4.3. Ook indien een deelnemer in het geheel niet opdaagt voor een activiteit kan RVOS niet tot enige terugbetaling gehouden zijn.

4.4. Indien er zich onverwachte omstandigheden voordien in de voorzien programma’s voor de activiteiten, die te wijten zijn aan onverwachte omstandigheden en/of overmacht, zal RVOS zich inspannen om een alternatief te voorzien, zonder meerkosten voor de klant.

In dergelijke gevallen kan RVOS in geen geval enige vergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

Artikel 5: Verzekeringen

5.1. RVOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer of specifiek materiaal dat de deelnemer voor de vakantie moest meenemen.

5.2. RVOS beschikt over een verzekeringspolis Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Titel 4: Bepalingen specifiek betreffende de verhuur en verkoop van materialen

Artikel 1: Verhuur materialen

Contact : Geert Vancuyck – Geert@rvo-society.be – 016 28 30 24

  1. 1 Aansprakelijkheid

RVO-Society vzw (Brightlab)

Kapeldreef 75
3001 Heverlee
Belgiƫ

016 28 10 64

Contacteer ons

BTW: BE0472 880 542